Ta strona używa plików cookies, dzięki którym nasz serwis może lepiej dostosowywać się do Państwa potrzeb. Tutaj możecie Państwo dowiedzieć się więcej
Jeśli chcieliby Państwo wyłączyć cookies, należy zapoznać się z instrukcją jak tego dokonać w przeglądarce, której Państwo używająAkceptuję

Newsletter

Wpisz swój adres e-mail, aby na bieżąco otrzymywać informacje od Alae.

Znajdź nas na: Facebook NK
Wybierz rozmiar czcionki: - 0 +

Regulamin serwisu

Spis treści:

Art. 1 Definicje

Art. 2 Postanowienia ogólne

Art. 3 Techniczne warunki korzystania z serwisu

Art. 4 Działalność serwisu

Art. 5 Warunki korzystania z serwisu

Art. 6 Płatności

Art. 7 Obowiązki użytkownika

Art. 8 Bazy opiekunów i pracodawców

Art. 9 Sklep

Art. 10 Baza usługodawców

Art. 11 Forum

Art. 12 Reklamacje

Art. 13 Odpowiedzialność

Art. 14 Przepisy końcowe

Art. 15 Rozstrzyganie sporów

Załączniki:

1. Polityka prywatności zawierające postanowienia dot. polityki korzystana z plików cookies

2. Opłaty i prowizje

Art. 1 Definicje

1. Serwis –  należy przez to rozumieć platformę internetową prowadzoną pod domeną    www.alae.pl  , której właścicielem i zarządcą jest przedsiębiorstwo:

CITILANE Konrad Biernacki z siedzibą w Warszawie 01-472 przy ul. Spychowskiej 5, nr NIP:  5272349699

KONTAKT: biuro@alae.pl

2. Regulamin – niniejszy dokument opublikowany na stronie internetowej alae.pl, którego integralną częścią są wszystkie załączniki, w tym polityka prywatności.

3. Opiekun – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną posiadającą konto Opiekun w Portalu.

4. Pracodawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną posiadającą konto Pracodawca w Portalu.

5. Usługodawca – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną posiadająca konto Usługodawca w Portalu.

6.  Konto – należy przez to rozumieć łączną nazwę wszystkich kont.

7. Konto Opiekun, Konto Pracodawca, Konto Usługodawca- należy przez to rozumieć różne rodzaje Kont, które można założyć w Portalu.

 8. Konto Podstawowe – należy przez to rozumieć rodzaj konta, które pozwala na korzystanie z podstawowych funkcjonalności Portalu np. przeglądania Ogłoszeń.

9.  Portal – należy przez to rozumieć portal znajdujący się w sieci internetowej pod adresem alae.pl wraz ze wszystkimi częściami i podstronami.

10. Transferuj.pl – należy przez to rozumieć spółkę Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, która poprzez swoje narzędzia umożliwia realizację płatności elektronicznych, operator systemu Transferuj.pl

11. Partner – należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo, organizację lub inny podmiot, z którym CITILANE Konrad Biernacki współpracuje, a którego dane zostały zamieszczona w Portalu jako partnera.

12. Administrator – należy przez to rozumieć CITILANE Konrad Biernacki.

13. Baza Danych – należy przez to rozumieć zbiór danych osobowych gromadzonych za pośrednictwem Portalu przez CITILANE Konrad Biernacki.

14. Użytkownik – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Portal, która jest zalogowana na swoje Konto.

15. Użytkownik Anonimowy – należy przez to rozumieć osobę odwiedzającą Portal, która nie posiada Konta lub też nie jest w danej chwili zalogowana na swoje Konto.

16. Rejestracja – należy przez to rozumieć proces zbierania informacji o Użytkowniku Anonimowym, służący pozyskaniu wszystkich danych wymaganych do założenia Konta na Portalu (w tym także danych niebędących niezbędnymi do założenia Konta). Rejestracja kończy się zaakceptowaniem niniejszego Regulaminu przez Użytkownika Anonimowego.

17. Profil – należy przez to rozumieć wybrane informacje, publikowane przez Użytkownika w Portalu. Prezentowane informacje dotyczą zarówno własnych danych osobowych Użytkownika jak i jego ewentualnego Ogłoszenia.

18. Ogłoszenie – należy przez to rozumieć informacje publikowane przez Opiekuna, Pracodawcę lub Usługodawcę, dotyczące warunków  współpracy lub świadczenia usług.

19. Właściciel Ogłoszenia – należy przez to rozumieć Użytkownika, który opublikował Ogłoszenie w ramach swojego konta (oferent).

20. Konto Plus – należy przez to rozumieć stan konta Użytkownika, który pozwala na korzystanie z rozszerzonej funkcjonalności Portalu.

21. Usługa – należy przez to zrozumieć zbiór bezpłatnych oraz płatnych czynności, wykonywanych przez CITILANE Konrad Biernacki za pośrednictwem Portalu, mających na celu umożliwienie z jednej strony zamieszczanie Ogłoszeń przez Użytkowników, z drugiej zaś umożliwienie dotarcia do tychże Ogłoszeń przez innych Użytkowników oraz Użytkowników Anonimowych.

22. Pliki Cookies– są to krótkie pliki tekstowe stanowiące dane informatyczne, służące

do przeglądania zawartości Serwisu - przechowywane są na urządzeniu ostatecznym Użytkownika lub Użytkownika Anonimowego.

Art. 2 Postanowienia ogólne

1. Regulamin ten dotyczy zasad świadczenia usług za pośrednictwem Portalu przez CITILANE Konrad Biernacki z siedzibą w Warszawie 01-472 przy ul. Spychowskiej 5, nr NIP:  5272349699.

2. Regulamin powstał na podstawie przepisów prawnych obowiązujących na terytorium RP.

3. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika jak również prawa i obowiązki Administratora.

4. Użytkownik może korzystać ze wszystkich funkcji Serwisu jedynie wyrażając uprzednio bezwarunkową akceptację wszystkich postanowień Regulaminu.

5. Postanowienia Regulaminu są stosowane odpowiednio względem Użytkownika Anonimowego.

Art. 3 Techniczne warunki korzystania z Serwisu.

1. W celu korzystania z Serwisu, Użytkownik powinien posiadać:

a) urządzenie przekazujące dane teleinformatyczne;

b) dostęp do sieci Internet;

c) adres poczty email.

2. Serwis zbiera informacje zawarte w plikach cookies, które są plikami tekstowymi zawierającymi identyfikator urządzenia, z którego korzysta Użytkownik.

3. Użytkownik decyduje o stosowaniu plików cookies. Przeglądarki internetowe często domyślnie mają ustawioną możliwość instalowania tych plików na urządzeniu końcowym Użytkownika, który w każdym czasie może dokonać zmiany ustawień.

4. Administator   informuje, iż wyłączenie przez Użytkownika możliwości korzystania z plików Cookies może wpłynąć na funkcjonalności dostępne w Serwisie.

5. Szczegółowe informacje dotyczące plików  cookies  zawarte  są  w Polityce Prywatności, udostępnionej pod adresem  internetowym alae.pl, stanowiącej integralna część Regulaminu.

Art. 4 Działalność Serwisu.

1. Serwis świadczy wobec Użytkowników usługi polegające na umożliwianiu zamieszczania ogłoszeń w Portalu.

2. Usługi Serwisu są świadczone drogą elektroniczną w rozumieniu Ustawy z dnia 1 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

3. Użytkownik  korzystając  z  Serwisu  zobowiązuje  się  działać  zgodnie  z  przepisami prawa oraz postanowieniami Regulaminu.

4. Usługi  świadczone  przez  Serwis  dokonywane  są  w  sposób  nie odpłatny oraz odpłatny,  zgodnie  z postanowieniami tabeli „Opłat i prowizji”, stanowiącej załącznik do Regulaminu.

5. Administrator dołoży wszelkich starań, aby Portal, wraz z udostępnianymi usługami działał w sposób ciągły, bez zakłóceń.

6. Administrator cyklicznie dokonuje koniecznych zmian lub konserwacji Portalu. W tym celu, jeżeli jest to niezbędne, Administrator uprawniony jest do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Portalu bez uprzedniego informowania Użytkowników oraz Użytkowników Anonimowych.

Art. 5 Warunki korzystania z serwisu

1. Podstawowym celem działalności Portalu jest zamieszczanie Ogłoszeń pochodzących od Użytkowników.

2. Ogłoszenie pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia musi być zgodna ze stanem faktycznym, prawem oraz dobrymi obyczajami.

3. Zamieszczane Ogłoszenie powinno odzwierciedlać rzeczywisty zamiar nawiązania współpracy, której treść Ogłoszenia dotyczy.

4. Jedna osoba lub jeden podmiot gospodarczy uprawniony jest do posiadania jednego Konta w Portalu. W przypadku zidentyfikowania sytuacji, w której jedna osoba lub podmiot gospodarczy posiada więcej niż jedno Konto, Administrator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wszystkich lub wybranych Kont danej osoby lub podmiotu gospodarczego, bez konieczności informowania tej osoby lub podmiotu. Wyjątki od tej zasady wymagają wyraźnej zgody Administratora i muszą być z nim konsultowane.

5. Wszelkie wymagane i dobrowolnie udostępniane dane muszą zostać podane w określonej formie, która jest zaprezentowana w momencie podawania danych (chyba, że taka forma nie została zaprezentowana). W przypadku niezastosowania wymaganej formy, Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany formy danych, bez zmiany ich treści.

6. Niedopuszczalne jest podawanie danych kontaktowych przez Opiekuna lub Pracodawcę w profilu oraz na forum oraz w jakikolwiek inny sposób, który umożliwia ich pozyskanie przez osoby niezarejestrowane (Użytkownik Anonimowy). W takim przypadku Administrator ma prawo ukrycia w ten sposób przedstawionych danych, a także usunąć lub zablokować Użytkowników przedstawiających dane w ten sposób.

7. Administrator czuwa nad właściwym, zgodnym z prawem i dobrymi obyczajami oraz niniejszym regulaminem korzystaniem z Serwisu przez wszystkich Użytkowników. W przypadku uzasadnionego stwierdzenia przez Administratora naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa, dobrych obyczajów lub postanowień Regulaminu, Administrator może usunąć Konto Użytkownika lub zablokować je częściowo lub w całości, po uprzednim poinformowaniu Użytkownika.

8. Administrator nie odpowiada za jakiekolwiek zdarzenia prawne powstałe pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikami Anonimowymi,  chyba że odrębna umowa zawarta pomiędzy Administratorem a Użytkownikiem lub Użytkownikiem Anonimowym stanowi co innego.

9. Administrator zastrzega sobie prawo do wysyłania istotnych wiadomości informacyjnych, dotyczących funkcjonowania Serwisu, drogą mailową do Użytkowników  Portalu. Założenie Konta  w Portalu oznacza jednocześnie zgodę Użytkownika na otrzymywanie od Administratora wiadomości na adres e-mail podany przez Użytkownika.

10. Administrator, po uzyskaniu wyraźnej i odrębnej zgody Użytkownika ma prawo do wysyłania reklam drogą mailową do Użytkownika.

11. Udostępniając zdjęcie w Portalu, Użytkownik oświadcza, iż posiada uprawnienia lub zgody wymagane, aby zdjęcie mogło zostać opublikowane w Portalu oraz wyraża zgodę na modyfikację zdjęć przez Administratora (bez ich istotnej zmiany) oraz, że w przypadku skierowania przez podmioty trzecie jakichkolwiek roszczeń wobec CITILANE Konrad Biernacki, dotyczących naruszania jakichkolwiek praw do opublikowanego zdjęcia lub wizerunku osobistego osób trzecich, Użytkownik przedstawi pismo potwierdzające jego prawa do opublikowanego zdjęcia, a w przypadku braku takiego pisma, wszelkie roszczenia tych podmiotów będą obciążać bezpośrednio jego. W takiej sytuacji Administrator zastrzega sobie również prawo do natychmiastowego usunięcia zdjęcia lub wizerunku do czasu wyjaśnienia spornych kwestii.

12. Rejestracji Konta osoby fizycznej prowadzącej działalnością gospodarczą lub podmiotu gospodarczego, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w jej imieniu wszelkich czynności związanych z Rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Użytkownika.

13. Wypełnienie i zatwierdzenie formularza rejestracyjnego jest równoznaczne z potwierdzeniem prawdziwości danych osobowych w nim podanych. Podanie fałszywych danych podlega karom przewidzianym w przepisach obowiązującego prawa.

14. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość wskazująca sposób potwierdzenia Rejestracji. Z chwilą potwierdzenia Rejestracji dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem a CITILANE Konrad Biernacki, której przedmiotem jest Usługa świadczona przez CITILANE Konrad Biernacki w ramach Portalu, na warunkach określonych w Regulaminie.

15. Konto zawiera dane podane przez Użytkownika w trakcie Rejestracji. W przypadku zmiany tych danych Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie zaktualizować je, korzystając z odpowiedniego formularza na stosownej stronie Portalu. Niemożliwe jest usunięcie danych, które są wymagane do Rejestracji. Niemożliwe jest także przypisanie tego samego adresu e-mail do więcej niż jednego Konta.

16. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Kont innych Użytkowników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom, z wyjątkiem udostępnienia Konta należącego do podmiotu gospodarczego osobom należycie umocowanym przez Użytkownika do działania w jego imieniu lub udostępnienia Konta osoby fizycznej innej osobie fizycznej. Jednak w każdym z wymienionych przypadków Użytkownik jest w pełni odpowiedzialny za działania na jego koncie, a w szczególności za zaciągnięte zobowiązania.

17. Administrator może ingerować, usuwać lub blokować treści publikowane w Portalu przez Użytkowników (lub Użytkowników Anonimowych) gdy treści te naruszają prawo, prawa CITILANE Konrad Biernacki lub osób trzecich, lub gdy treści te naruszają dobre obyczaje a w szczególności są obraźliwe, wulgarne.

18. Użytkownik może usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę z CITILANE Konrad Biernacki, będąc zalogowanym na swoim Koncie poprzez wybranie odpowiedniej opcji lub poprzez przesłanie odpowiedniego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: biuro@alae.pl

19. Dokumenty tekstowe, grafiki, znaki towarowe, zdjęcia publikowane w Portalu podlegają ochronie z tytułu praw autorskich. Wszystkie znaki towarowe oraz zdjęcia obiektów zostały użyte tylko w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Prawa autorskie do artykułów należą do Portalu, chyba, że w treści zaznaczono inaczej. Kopiowanie i rozpowszechnianie, bez zgody właściciela praw autorskich, w jakikolwiek sposób jest zabronione, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).

20. CITILANE Konrad Biernacki zastrzega sobie prawo do dokonania cesji części lub całości należących do niej praw i obowiązków związanych z Portalem w granicach dozwolonych prawem.

Art. 6 Płatności

1. Płatności w Portalu mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem płatniczym, w szczególności daną kartą płatniczą może posługiwać się wyłącznie jej uprawniony posiadacz. Wykryte przypadki nadużycia będą zgłaszane bezpośrednio do właściwych organów ścigania.

2. Płatności w Portalu obsługiwane są przez Transferuj.pl, który odpowiedzialny jest za przebieg płatności.

3. Użytkownicy oraz Użytkownicy Anonimowi przyjmują do wiadomości, iż Transferuj.pl nie jest w żaden sposób usługą świadczoną przez CITILANE Konrad Biernacki ani też nie jest usługą świadczoną przez podmiot z CITILANE Konrad Biernacki powiązany. Użytkownicy oraz Użytkownicy Anonimowi dokonując płatności za pomocą Transferuj.pl zobowiązani są zapoznać się z zasadami i regulaminami dotyczącymi usługi płatności za pomocą Transferuj.pl, a korzystanie z usług Transferuj.pl nie może stanowić źródła jakichkolwiek roszczeń wobec CITILANE Konrad Bienracki albo osób związanych z tworzeniem i prowadzeniem Portalu. Wszelkie roszczenia i reklamacje związane z dokonywaniem płatności za pomocą Transferuj.pl kierowane będą bezpośrednio do podmiotów wskazanych w informacjach (dokumentach, regulaminach, etc.) dotyczących operatora Transferuj.pl, z pominięciem Administratora.

4. Płatność za zamieszczanie ogłoszeń odpłatnych odbywa się według stawek określonych w załączniku do Regulaminu.

5. Zmiana wysokości stawek dla konkretnego Użytkownika odbywa się wyłącznie za jego zgodą.

6. Paragony lub faktury VAT wystawiane są w zależności od dyspozycji Użytkownika.

Art. 7 Obowiązki użytkownika

1. Użytkownik zobowiązuje się do następujących działań lub ich zaniechania:

a. Użytkownik nie będzie wykonywał czynności niezgodnych z prawem, Regulaminem lub dobrymi obyczajami.

b. Użytkownik nie będzie podszywał się lub fałszywie reprezentował powiązań z jakąkolwiek osobą lub grupą osób czy organizacją, ani dokonywał innych czynności prowadzących do nadużyć związanych z fałszowaniem pochodzenia jakiejkolwiek treści Portalu.

c. Użytkownik nie będzie udostępniał lub używał Portalu i zawartych w nim danych w celach komercyjnych, poza dopuszczonymi w Regulaminie lub innych umowach, lub innych, które mogłyby doprowadzić do ujawnienia niechcianej reklamy bez zgody Administratora.

2. Użytkownik udziela CITILANE Konrad Biernacki wolnego od opłat prawa do używania, wyświetlania, kopiowania, adaptacji, publikacji, rozpowszechniania, promowania, archiwizowania, tłumaczenia i do tworzenia prac na podstawie oraz kompilacji w całości lub części wszelkich treści udostępnionych przez Użytkownika w Portalu.

3. Użytkownik gwarantuje i potwierdza posiadanie wszelkich praw, które mogą być konieczne do udzielenia CITILANE Konrad Biernacki praw wymienionych w Art. 7 ustęp 2.

 

Art. 8 Bazy opiekunów i pracodawców

1. Administrator dołoży wszelkich starań aby zawartość Ogłoszeń, Profili oraz innych publicznych informacji o Użytkowniku była możliwie prawdziwa oraz zweryfikowana. W tym celu Administrator zastrzega sobie prawo do weryfikacji Profili oraz Ogłoszeń wszelkimi dostępnymi i zgodnymi z prawem sposobami. W szczególności Administrator ma prawo nie zamieszczać przesłanych przez Użytkownika treści do czasu ich zweryfikowania.

2. Pomimo dołożenia wszelkich starań w celu weryfikacji prawdziwości informacji, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść Ogłoszeń oraz Profili w Portalu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zachowanie osób z którymi Użytkownicy lub Użytkownicy Anonimowi się kontaktują, za prawdziwość informacji podawanych przez Użytkowników oraz autentyczność treści w tym również zdjęć. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za zdarzenia prawne, które mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym lub wirtualnym pomiędzy Użytkownikami lub Użytkownikami Anonimowymi, poznanymi za pośrednictwem Portalu.

3. Administrator wprowadza zabezpieczenie w postaci logowania przy użyciu hasła celem uniemożliwienia włamania się na Konto Użykownika przez osobę trzecią. Administrator, z powodu braku możliwości pełnego zablokowania takich działań, nie ponosi  odpowiedzialności za kopiowanie zdjęć upublicznionych przez Użytkowników i zamieszczanie ich na innych stronach WWW lub w innych miejscach.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszystkich funkcjonalności Portalu do prowadzenia zgodnej z prawem działalności reklamowej na rzecz własną lub  osób trzecich, wśród Użytkowników oraz  Użytkowników Anonimowych, a także osób trzecich.

Art. 9 Sklep

Apteka w Portalu jest jedynie prezentacją produktów sprzedawanych w serwisie AptekaOTC.pl, którego właścicielem jest:

Marek Rzewuski Kurierzy Zdrowia
05-091 Ząbki
ul. Wiśniowa 6
NIP: 113-145-53-39
EWD: D.G. 6411/9103/10
REGON: 012438112

Użytkownik oraz Użytkownik Anonimowy przyjmują do wiadomości, iż AptekaOTC.pl nie są w żaden sposób usługą świadczoną przez CITILANE Konrad Biernacki ani też nie jest usługą świadczoną przez podmiot z CITILANE Konrad Biernacki powiązany. Podobnie Marek Rzewuski Kurierzy Zdrowia nie jest w żaden sposób podmiotem powiązanym z CITILANE Konrad Biernacki. Użytkownik oraz Użytkownik Anonimowy dokonując zakupów w serwisie CITILANE Konrad Biernacki zobowiązany jest zapoznać się z zasadami i regulaminami dotyczącymi sprzedaży produktów i usług za pomocą AptekaOTC.pl, a korzystanie z usług AptekaOTC.pl nie może stanowić źródła jakichkolwiek roszczeń wobec CITILANE Konrad Biernacki albo osób związanych z tworzeniem i prowadzeniem Portalu. Wszelkie roszczenia i reklamacje związane z produktami lub usługami związanymi z AptekaOTC.pl kierowane będą bezpośrednio do podmiotów wskazanych w informacjach (dokumentach, regulaminach, etc.) dotyczących AptekaOTC.pl, z pominięciem Administratora.

 

 

Art. 10 Baza usługodawców

1. Do założenia Konta Usługodawcy upoważnione są jedynie te podmioty, które świadczą usługi związane z opieką nad osobami starszymi. Zakres usług nie jest ograniczony przedmiotowo, mogą to być usługi opiekuńcze, kosmetyczne, transportowe, żywieniowe oraz wszelkie inne, których związek z opieką nad osobami starszymi można łatwo i precyzyjnie udowodnić.
Zamieszczone Ogłoszenia, które nie spełniają powyższego kryterium, mogą nie zostać dopuszczone do publikacji lub też mogą zostać wycofane, jeśli zostały wcześniej opublikowane.

2. Użytkownik nie może zamieszczać wielu Ogłoszeń tej samej usługi, a także nie może w jednej ofercie przedstawiać wielu usług, w szczególności o różnym charakterze, chyba, że zostanie to uprzednio ustalone indywidualnie z Administratorem. W innym przypadku Administrator ma prawo wstrzymać lub cofnąć publikację Ogłoszenia, wzywając do dokonania niezbędnych zmian.

3. Ogłoszenie prezentowane jest w formie wymaganej przez Portal, za pośrednictwem odpowiedniego formularza. W szczególności wymagane jest podanie, co najmniej obowiązkowych danych, zaznaczonych w formularzu. Ponadto Ogłoszenie musi klarownie oraz prawdziwie przedstawiać istotne parametry produktu lub usługi, które są oferowane. Właściciel Ogłoszenia jest związany przedstawionymi parametrami Ogłoszenia i potwierdza ich prawdziwość i aktualność. W przypadku niespełnienia tych wymagań Administrator może wstrzymać publikację Ogłoszenia lub wycofać już opublikowane Ogłoszenie, jednocześnie wzywając Właściciela Ogłoszenia do jego uzupełnienia lub zmiany. W przypadku niewywiązania się z tego wymogu, Administrator może nie dopuścić do publikacji Ogłoszenia. Administrator może ustalić inne wymagania, np. język Ogłoszenia, informując o tym Użytkowników w widocznym miejscu Portalu.
Ogłoszenie może także zawierać zdjęcia oraz załączone pliki, np. cennik. Ich liczba może być uzależniona od różnych czynników (w tym w szczególności stanu konta), które mogą pozwalać niektórym Użytkownikom na załączenie większej liczby zdjęć lub załączników.

4. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Ogłoszenia pod kątem poprawności gramatycznej, ortograficznej, stylistycznej lub w innych uzasadnionych przypadkach, z zastrzeżeniem braku modyfikacji istotnych warunków zawartych w Ogłoszeniu.
Użytkownik, który jest Właścicielem Ogłoszenia, ma prawo do dowolnej modyfikacji Ogłoszenia, w zakresie obowiązującego Regulaminu i prawa. W szczególności ma obowiązek modyfikacji Ogłoszenia w ten sposób, aby zawsze było ono aktualne i zgodne z parametrami rzeczywiście świadczonych usług lub sprzedawanych produktów.

5. Użytkownik zobowiązuje się do niezamieszczania Ogłoszeń, które w jakikolwiek sposób  (np. jako bezpośrednia usługa, dodatek lub gratis) dotyczą produktów lub usług zakazanych przepisami prawa, których zamieszczenie łamałoby prawa osób trzecich, np. prawa autorskie, lub dobre obyczaje. Użytkownik nie może także zamieszczać reklam lub w inny sposób promować produkty lub usługi inne, niż oferowane przez niego. Administrator ma prawo nie dopuścić do publikacji lub usunąć takie Ogłoszenie. Na wniosek Użytkownika Administrator podaje przyczyny usunięcia Ogłoszenia oraz warunki, jakie Ogłoszenie powinno spełnić by zostać zamieszczone w Portalu.

6. Właściciel Ogłoszenia potwierdza gotowość otrzymywania zapytań dotyczących opublikowanego Ogłoszenia, za pośrednictwem podanych kanałów, m.in. poczty e-mail oraz poczty wewnętrznej Portalu. Właściciel Ogłoszenia zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi na zadane pytania, chyba, że są one obiektywnie nie merytoryczne lub w naruszają interesy lub godność Właściciela Ogłoszenia.

7. Właściciel Ogłoszenia może w dowolnym momencie wycofać opublikowane przez siebie Ogłoszenie bez opłat wobec CITILANE Konrad Biernacki. Zapis ten nie ma zastosowania, jeśli w międzyczasie Właściciel Ogłoszenia zawarł inne umowy z CITILANE Konrad Biernacki, których to postanowienia świadczą inaczej lub też Ogłoszenie zostało zamieszczone, aby celowo wprowadzić innych Użytkowników lub Użytkowników Anonimowych w błąd. Zapis ten nie zwalnia także Właściciela Ogłoszenia ze zobowiązań, które zaciągnął wobec CITILANE Konrad Biernacki lub wobec innych Użytkowników lub Użytkowników Anonimowych przed wycofaniem Ogłoszenia.

8. CITILANE Konrad Biernacki nie ponosi odpowiedzialności za zachowania, działania, wywołane szkody lub inne zdarzenia pomiędzy Właścicielem Ogłoszenia a osobami trzecimi, w tym Użytkownikami oraz Użytkownikami Anonimowymi, powstałe w wyniku opublikowania Ogłoszenia. CITILANE Konrad Biernacki nie ponosi także odpowiedzialności za prawdziwość, rzetelność, jakość i inne parametry Ogłoszenia. Jest to podyktowane niemożnością rzeczywistej weryfikacji oferowanych produktów lub świadczonych usług.

Art. 11 Forum

1. Zabronione jest publikowanie na forum treści sprzecznych z obowiązującym prawem lub Regulaminem, wulgarnych, pornograficznych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Podobnie zabronione jest umieszczanie na forum adresów, danych kontaktowych, reklam. Nie wyklucza to możliwości zamieszczania opinii negatywnych o działaniu lub zawartości Portalu, o ile są one merytorycznie uzasadnione i wyrażone w należyty sposób.

 

2. Użytkownik publikuje treści na forum na własną odpowiedzialność.

3. Administrator czuwa, by treści na forum były zgodne z prawem i Regulaminem.

4. Administrator ma prawo usuwać treści niespełniających warunków opisanych w ust. 1 i 3.

Art. 12 Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację, jeśli Usługa świadczona przez CITILANE Konrad Biernacki nie została zrealizowana lub została zrealizowana niezgodnie z Regulaminem lub innymi przepisami prawa dotyczącymi Usługi. CITILANE Konrad Biernacki rozpatruje reklamację w ciągu 14 dni od jej otrzymania.

2. W szczególności, jeśli reklamacja dotyczy posiadanych przez Użytkownika lub inną osobę praw autorskich, fakt ten należy zgłosić za pośrednictwem formularza reklamacji, załączając dokumentację potwierdzającą posiadane prawa, które zostało naruszone. W takiej sytuacji treść, której reklamacja dotyczy, zostanie usunięta natychmiast po potwierdzeniu tych praw, a Użytkownik (w przypadku jeśli nie będzie to Administrator), który zamieścił taką treść zostanie o tym fakcie powiadomiony.

Art. 12 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych związanych z Portalem jest CITILANE Konrad Biernacki.
Administratorem danych osobowych związanych z dokonywaniem płatności elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych  osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.) jest serwis Transferuj.pl.

2. Administrator dołoży wszelkich starań, aby informacje objęte ochroną danych osobowych były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. W związku z tym Administrator nie będzie udostępniał danych w sposób inny, niż to wynika ze sposobu działania Portalu, Regulaminu oraz zakresu udzielonych pozwoleń i informacji o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez odpowiedniej podstawy prawnej.
Jednocześnie Administrator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień  wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych. Uprawnieniami tymi są m.in. wgląd do własnych danych osobowych, możliwość  ich  poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania ich danych osobowych.  

3. Użytkownik, dokonując Rejestracji, potwierdza i zgadza się z faktem, że opublikowane przez niego dane będą dostępne dla nieograniczonej liczby użytkowników Internetu. Nie dotyczy to informacji i danych, które nie mogą i nie będą opublikowane (dokładny adres zamieszkania, hasło do Konta).
Jednocześnie Użytkownik zobowiązuje się do nie przekazywania osobom trzecim danych, które pozyskał wyłącznie na własny użytek, za pośrednictwem Portalu.

4. Akceptując Regulamin, Użytkownik akceptuje także politykę prywatności, która stanowi załącznik do Regulaminu.

5. Portal może wykorzystywać Cookies.

 

 

Art. 13 Odpowiedzialność

1. CITILANE Konrad Biernacki nie ponosi odpowiedzialności z tytułu powstania szkody na skutek niewłaściwego działania Usługi lub trwałego zakończenia świadczenia Usługi spowodowanego przez siłę wyższą, a więc zdarzenie nagłe, zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia ani zapobieżenia.

2. CITILANE Konrad Biernacki nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkody powstałej w wyniku niewłaściwego korzystania z Portalu przez Użytkownika lub Użytkownika Anonimowego.

3. CITILANE Konrad Biernacki nie odpowiada za prawdziwość informacji publikowanych przez Użytkowników w Portalu.

 

Art. 14 Przepisy końcowe

1. Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć swoje Konto w Portalu. W tym celu należy skorzystać z odpowiedniej funkcji w Portalu. Usunięcie Konta nie zwalnia Użytkownika ze zobowiązań, które zaciągnął w trakcie posiadania Konta.
Jednocześnie Administrator ma prawo usunąć Konto Użytkownika w sytuacji nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień Regulaminu. O fakcie tym Użytkownik zostanie powiadomiony drogą elektroniczną. Ponadto CITILANE Konrad Biernacki zastrzega, że będzie przechowywać dane Użytkownika przez 6 miesięcy od usunięcia Konta, a następnie nastąpi ich całkowite usunięcie z bazy danych Portalu.

2. Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym: alae.pl

3. Treść regulaminu jest dostępna w języku polskim i udostępniana Użytkownikowi oraz Użytkownikowi Anonimowemu w sposób  nieodpłatny  za  pośrednictwem  strony internetowej Portalu  i  może  zostać  utrwalona poprzez druk lub zapis na nośniku.

4. Wykorzystywanie w całości lub części treści Regulaminu do celów komercyjnych bez uprzedniej zgody Administratora jest zabronione.

5. Administrator  dokona  zmiany  postanowień  Regulaminu  po  uprzednim  poinformowaniu Użytkowników poprzez publikację jednolitego tekstu nowego regulaminu w Portalu oraz wysłanie  jego  treści  na  adres  email  wskazany  przez  Użytkowników. 

6. Brak zgody na zmianę Regulaminu jest jednoznaczny z wypowiedzeniem umowy zawartej zgodnie z postanowieniami regulaminu. Użytkownik jest wówczas zobligowany do bezzwłocznego usunięcia swojego Konta w Portalu.

7. Nowy regulamin wchodzi w życie nie wcześniej niż po 14 (czternastu) dniach od poinformowania o zmianie Użytkowników.

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu 10 czerwca 2014r.

Art. 15 Rozstrzyganie sporów

1. Prawem właściwym dla rozstrzygania sporów związanych ze stosowaniem Regulaminu jest prawo Rzeczpospolitej Polskiej. W zakresie nie uregulowanym  Regulaminem zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa.

2. W przypadku pojawienia się sporu związanego z działaniem Portalu sądem właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy wedle przepisów polskiego prawa.

3. W przypadku uznania przez sąd wybranych postanowień Regulaminu za niewiażące, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.